http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Biedronki

Tematy kompleksowe:

  1. Mroźna kraina św. Mikołaja
  2. Zabawa w teatr
  3. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Zamierzenia dydaktyczne:

Obszar Realizacja treści obszaru Nr. Uwagi
I Fizyczny wykonuje czynności samoobsługowe w miarę swoich możliwości, bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych, sprząta po zakończonej pracy, aktywnie uczestniczy w ćw. ortofonicznych. I 2, 5, 7, 9.  
II Emocjonalny okazuje radość z otrzymywania i dawania prezentów, próbuje nazywać emocje, rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego. II 1,  4, 11.  
III Społeczny używa zwrotów grzecznościowych, aktywnie uczestniczy w zabawach twórczych, wie że należy pomagać słabszym. III 4,  5,  7.  
IV Poznawczy odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką i ruchem, stosuje w wypowiedzi nowo poznane słowa, buduje dłuższe wypowiedzi,  objaśnia kolejność zdarzeń, eksperymentuje rytmem, głosem i ruchem, śpiewa piosenki, tworzy prace plastyczne z różnych materiałów , klasyfikuje przedmioty, rozpoznaje figury geometryczne, szacuje, dokonuje pomiaru długości, stosuje określenia związane z położeniem przedmiotów, stara się ustalać wynik dodawania, dostrzega zmiany w przyrodzie, uważnie obserwuje przebieg zjawisk. IV 1, 2, 5,7, 8, 12, 13, 14,

15, 18, 19.