http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Biedronki

Tematy kompleksowe:

  1. Światowy dzień dziecka
  2. Co w trawie piszczy?
  3. Wakacje – bezpieczne i wesołe

 

Zamierzenia dydaktyczne:

Obszar

Realizacja treści obszaru

Numer

I Fizyczny

dziecko troszczy się o higienę narządów zmysłu, z chęcią przebywa na świeżym powietrzu, w prawidłowy sposób korzysta ze sprzętu, dba o ład i porządek w miejscu pracy, wykonuje spontaniczną aktywność ruchową, aktywnie uczestniczy w zabawach, artykulacyjnych, wykazuje się koordynacją wzrokowo ruchową.

1,4,5,7,9

II Emocjonalny

próbuje nazywać swoje emocje, wyraża je w czasie zabaw, przełamuje własną nieśmiałość, racjonalnie zaczyna sobie radzić w sytuacjach nowych i trudnych.

1, 4, 7,8

III Społeczny

dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi, przestrzega zasad bezpieczeństwa, potrafi stosować się do poleceń, bierze udział w zabawach twórczych, wykazuje się refleksem i spostrzegawczością, chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami.

1, 5,8,9

IV Poznawczy

odgrywa role w zabawach parateatralnych, potrafi prowadzić dialog, słucha tekstów literackich, interesuje się pisaniem i czytaniem, łączy przyczynę ze skutkiem, dzieli wyrazy na sylaby rozpoznaje dźwięki kilku instrumentów, tańczy, śpiewa poznane piosenki, tworzy kompozycje według określonych reguł, stosuje różne techniki plastyczne, podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk, grupuje obiekty według określonego kryterium, próbuje mierzyć długość za pomocą dowolnych jednostek miary, orientuje się w kierunkach przestrzeni, przelicza elementy, utrwala figury geometryczne, interesuje się życiem zwierząt, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, wykonuje proste doświadczenia, zna numer alarmowy 112i wie, w jakich sytuacjach go użyć.

1, 2,3, 4, 5,7,8, 12, 13, 14,15, 18, 19, 20