http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Biedronki

Tematy kompleksowe:

  1. Lubimy się śmiać
  2. Zimowe zabawy
  3. Kim będę, gdy dorosnę?
  4. Moje eksperymenty.

 

Zamierzenia dydaktyczne:

Obszar Realizacja treści obszaru Numer Uwagi
I Fizyczny dziecko wykazuje spontaniczną aktywność ruchową, bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćw. według instrukcji, wie o konieczności przebywania na powietrzu, zna właściwości śniegu i potrafi wykorzystać je podczas zabaw, dba o ład i porządek w swoim otoczeniu, bierze udział w zabawach artykulacyjnych i

ćw. oddechowych.

I 4,5,6,7,9
II Emocjonalny prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi, czerpie radość ze współzawodnictwa, nie zraża się z powodu przegranej, pokonuje trudności, dba o środowisko naturalne, dostrzega piękno otaczającego świata zimą. II 1, 3, 7,8,10,11
III Społeczny przestrzega zasad bezpieczeństwa, potrafi współdziałać w zespole, koncentruje uwagę na działaniu, nabywa poczucia własnej wartości, dostrzega swoje mocne strony. III 1,2, 5,8
IV Poznawczy odgrywa role w zabawach parateatralnych, słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat, wnioskuje na temat obserwowanych zjawisk, wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem, podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk, orientuje się w kierunkach przestrzennych :wyżej, niżej, dalej, bliżej, dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy w zakresie 5 i więcej, poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych, rozpoznaje figury geometryczne,

dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, potrafi wskazać skąd dochodzi dźwięk, stara się grać sprawnie na instrumentach perkusyjnych, reaguje właściwie ruchem  na zmianę  tempa i dynamiki, śpiewa znane piosenki, wykonuje różne prace plastyczne , przeprowadza proste doświadczenia, poszukuje własnych rozwiązań problemu,  zna właściwości lodu, śniegu, zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności.

IV  1,2,3,4,5,7,8, 12,13,14,15,18,19,20