http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Motylki

 

ZAMIERZENIA PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 GRUPA I (3-latki)

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. W KARNAWALE SAME BALE
  2. MRÓZ NA DWORZE
  3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  4. KTO TU MIESZKA?

 

Zamierzenia dydaktyczne:

Obszar Realizowane treści obszaru Nr
I Fizyczny Dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne. Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni. I 1, 2, 5, 6, 7
II Emocjonalny Dziecko szanuje emocje swoje i innych osób. Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu. Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie. Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę. Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródło satysfakcji estetycznej. II 2, 3, 6, 10, 11
III Społeczny Dziecko używa  zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania. Nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość. Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe. III 4, 6, 8
IV Poznawczy Dziecko, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych. Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, recytuje wierszyki. Śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki. Chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu. Wykonuje piosenki potrzebne do organizacji uroczystości Dnia  Babci i Dziadka. Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem. Klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, rytmy, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt). Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi. Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, życia zwierząt. Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądnie książek, zagospodarowanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi. IV 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19