http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2016/2017

Realizacja podstawy programowej w godz. 8:00 – 13:00

 

Godziny Rodzaj zajęć
6:45 – 8:15 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziałów – w grupach łączonych). Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna.
8:15 – 8:30 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia gimnastyczne. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
8:30 – 9:00 Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, wprowadzanie w kulturę bycia związaną ze spożywaniem posiłków.
9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej, w tym nauka angielskiego.
10:30 – 11:45 Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, swobodne lub zorganizowane gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.
11:45 – 12:30 Obiad. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne w ramach przygotowania do jedzenia. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, praca dyżurnych w starszych grupach.
12:30 – 14:15 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka w różnych formach działalności. Zajęcia dodatkowe: rytmika, zajęcia rekreacyjno – sportowe. Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, praca grupowa, zespołowa i indywidualna.
14:15 – 15:00 Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku. Samodzielne, rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych w grupach starszych.
15:00 – 16:00 Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.
16:00 – 17:15 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych) – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, wspomaganie ich rozwoju społecznego.