Misja

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci. Dziecko znajduje się w centrum naszych działań, które mają na celu stworzenie warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń. Podążamy za dzieckiem, aby pomóc mu w pełni wykorzystać jego możliwości, rozwijać się harmonijnie, odkrywać otaczający je świat. Towarzyszymy dzieciom w osobistych podróżach po ścieżkach ich własnego rozwoju.


Przedszkole podąża sześcioma ścieżkami

Pierwszy szlak „Twórcze przedszkole”
 1. Budzimy radość z tworzenia
 2. Rozwijamy wyobraźnię
 3. Uwrażliwiamy na otaczający świat
 4. Pobudzamy do działania
 5. Rozwijamy uzdolnienia
 6. Wspieramy w tworzeniu oryginalnych pomysłów
 7. Umożliwiamy wyrażanie siebie w różnych formach aktywności – ruchowej, plastycznej, werbalnej, muzycznej, mimicznej
 8. Nieustannie doskonalimy swój warsztat pracy
Drugi szlak „Partnerskie przedszkole”
 1. Współpracujemy z rodzicami w zakresie wychowania ich dzieci
 2. Zachęcamy rodziców do włączenia się w działania przedszkola
 3. Opracowujemy wspólne działania nad pokonywaniem trudności, podnoszeniem umiejętności dzieci
 4. Staramy się zaistnieć w społeczności lokalnej, jak również na arenie międzynarodowej
 5. Zapraszamy do współpracy inne osoby i instytucje, także w ramach projektów eTwinning i Erasmus+/PoWER
Trzeci szlak „Bezpieczne i zdrowe przedszkole”
 1. Kształtujemy nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne
 2. Wyrabiamy nawyki związane z hartowaniem, higieną wzroku, słuchu i układu nerwowego
 3. Rozwijamy sprawność ruchową dzieci z elementami gimnastyki korekcyjnej
 4. Uczymy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo
Czwarty szlak „Przyjazne przedszkole”
 1. Tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku
 2. Wdrażamy zachowania akceptowane społecznie, wprowadzamy w kulturę bycia
 3. Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia, współdziałania i rozwiązywania konfliktów
 4. Uczymy otwartości na inne kultury, religie oraz postawy, wychowujemy do poszanowania odmienności
 5. Przygotowujemy do dialogu międzykulturowego
Piaty szlak „Przedszkole poszerzające horyzonty”
 1. Wspieramy dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, także w wymiarze międzynarodowym
 2. Stwarzamy przestrzeń do samodzielnego działania (kąciki zainteresowań)
 3. Wspomagamy dzieci w osiąganiu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 4. Pomagamy w pokonywaniu trudności edukacyjnych i rozwojowych
 5. Rozszerzamy zakres wiadomości i umiejętności dziecka
 6. Stawiamy na rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci, w tym znajomość języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego
Szósty szlak „Nowoczesne przedszkole”
 1. Nadajemy placówce wymiar europejski
 2. Kształtujemy kompetencje cyfrowe dzieci i nauczycieli
 3. Systematycznie rozbudowujemy bazę technologiczną i multimedialną przedszkola
 4. Rozwijamy warsztat metodyczny nauczycieli o nowe pomoce i narzędzia tworzone z wykorzystaniem technologii
 5. Pogłębiamy wiedzę o różnorodnych systemach edukacji w Europie